رزرو سند (717/7): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.7 - انجمن حسابداري ايران