رزرو سند (717/6): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.6 - انجمن حسابداري ايران