رزرو سند (717/4): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.4 - انجمن حسابداري ايران