رزرو سند (717/2): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.2 - انجمن حسابداري ايران