رزرو سند (717/1): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.1 - انجمن حسابداري ايران