رزرو سند (99): به كار گيري اكسل در حسابداري - مسود مير سميعي