رزرو سند (93/2): كاربد كامپيوتر در تصميم گيري هاي مالي- ج.2 - دكتر محمد عرب مازار يزدي