رزرو سند (93/1): كاربد كامپيوتر در تصميم گيري هاي مالي- ج.1 - دكتر محمد عرب مازار يزدي