رزرو سند (91): كاربد كامپيوتر در حسابداري 1 - دكتر محمد عرب مازار يزدي