رزرو سند (246): بار ديگر شهري كه دوست مي داشتم - نادر ابراهيمي