رزرو سند (353/3): مباني و روشهاي عمومي حسابداري- ن.1- ج.3 - مصطفي عليمدد و نظام الدين ملك آرايي