رزرو سند (144): مهارتهاي زندگي با نگاه ديني - سيد جعفر علوي