رزرو سند (130): مقدمه اي بر ارزش ودانش - دكتر اصغر افتخاري