رزرو سند (693): فرهنگ توصيفي واژگان برنامه ريزي و توسعه - منصور مدرسي