رزرو سند (690): دولت اقدام - مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري