رزرو سند (689/2): اقتصادهاي دانش محور در خاور ميانه و شمال آفريقا- ج.2 - جين اريك ابورت و جين لويس ريفرز