رزرو سند (689/1): اقتصادهاي دانش محور در خاور ميانه و شمال آفريقا- ج.1 - جين اريك ابورت و جين لويس ريفرز