رزرو سند (685): استراتژي مالي - دكتر سيد محمد اعرابي و دكتر محمد رزمجويي