رزرو سند (681): مديريت سرمايه گذاري و بورس اوراق بهادار - فرهاد عبداله زاده