رزرو سند (679): تئوري هاي مالي - دكتر محمد حسين قلي زاده