رزرو سند (677/2): مشاركت عمومي -خصوصي- ج.2 - بانك توسعه آسيايي