رزرو سند (677/1): مشاركت عمومي -خصوصي- ج.1 - بانك توسعه آسيايي