رزرو سند (672/2): هنرها وهنرمندان از ديدگاه اقتصادي- ج.2 - خاوير گرف