رزرو سند (666): اصلاح سياستهاي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه - آن كروگر