رزرو سند (665): مجموعه اشنايي با تعاريف و اصطلاحات بازرگاني - اقتصادي - حميد رضا اشرف زاده . مسعود طارم سري