رزرو سند (656): شاخص هاي بورس اوراق بهادار - دكتر احمد احمد پور . عليرضا غلامي كيان و فرشاد سليم