رزرو سند (650): مديريت ريسك بارويكرد مشتقات مالي - دكتر سيد محمد هاشمي نژاد و عادل بهرامي