رزرو سند (642/1): توسعه پايدار- ج.1 - حميد جاوداني