رزرو سند (627/2): فرايند جامع خصوصي سازي- ج.2 - كاشف بهرامي