رزرو سند (627/1): فرايند جامع خصوصي سازي- ج.1 - كاشف بهرامي