رزرو سند (626): مباني بازارها و نهادهاي مالي - فرانگ فبوزي