رزرو سند (621): نظام هاي اقتصادي - دكتر عبداله جاسبي