رزرو سند (617): راهبرد هاي اقتصادي - كسري صادقي زاده