رزرو سند (615/2): فرايند جامع خصوصي سازي- ج.2 - فرهنگ كاشف بهرامي