رزرو سند (614): نيمه پنهان ارزش گذاري - آثوراث داموداران