رزرو سند (612): مجموعه مستندات اقتصاد ايران - اولين كنفرانس ايران