رزرو سند (594): آموزش وراهنماي مباني سازمان مديريت - فاطمه شريفي