رزرو سند (590): سيستمهاي اطلاعات مديريت نگرش راهبردي - دكتر اصغر صرافي زاده