رزرو سند (584): مباني سازمان ومديريت - دكتر سيد محمد مقيمي