رزرو سند (580): مباني مديريت استراتژيك و بازار يابي در شركتهاي دارويي - دكتر بهزاد نجفي