رزرو سند (579): مباني مديريت استراتژيك وبازاريابي در شركتهاي دارويي - دكتر بهزاد نجفي