رزرو سند (578): مديريت نظام هاي حقوق و دستمزد - انجلا ام.بووي