رزرو سند (575): استراتژي جهاني شدن شركت ها و موسسات - محمود صانعي پور