رزرو سند (353/1): مباني و روشهاي عمومي حسابداري- ن.1- ج.1 - مصطفي عليمدد و نظام الدين ملك آرايي