رزرو سند (571): مباني كار افريني - سيد محمد مقيمي محمد احمد پور دارايابي