رزرو سند (566): هميشه برخاستن نخستين راهنماي جامع كارآفريني در ايران از بهروز فروتن - رضا يادگاري