رزرو سند (557/2): مباني سازمان مديريت - ج.2 - طاهره فيضي