رزرو سند (715/34): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.34 - انجمن حسابداري ايران