رزرو سند (715/33): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.33 - انجمن حسابداري ايران