رزرو سند (715/32): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.32 - انجمن حسابداري ايران